Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elgerta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-778), przy ul. Mostowej 1,, tel: +48 58 554 29 11, adres mailowy: gdansk@elgerta.com

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi kadrowo-płacowej, obsługi księgowej i podatkowej, zarządzania i administrowania personelem oraz współpracownikami, realizacja procesu rekrutacji, zarządzanie sporami, realizacja umów, zabezpieczenia społecznego.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: osoby wykonujące zadania związane z kadrami, płacą, księgowością oraz podatkami; inne osoby wykonujące czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w związku z obsługą kadr, płac, księgowości, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia Administratora danych; podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia danych przez Administratora uczestniczące w procesie przetwarzania danych kadrowych, płacowych, księgowych; podmioty upoważnione do dostępu do Pani/Pana danych z mocy prawa.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu państwom spoza obszaru EOG.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, którego bieg należy liczyć od daty wygaśnięcia umowy, jednak nie krócej niż przez okres wymagany dla przechowywania i archiwizacji dokumentacji pracowniczej.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Pani/Pana dane tj.: nazwisko i imię (imiona), imiona rodziców, data urodzenia, miejsca zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne dane osobowych, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, numer PESEL są częścią dokumentacji pracowniczej i nie mogą być przez Administratora usunięte. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie numeru kontaktowego oraz numeru rachunku bankowego w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli uzna Pani/Pana, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U.UE.L.2016.119.1 lub ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia umowy, a także wypełniania obowiązków kadrowych, płacowych i księgowych. Niepodanie danych osobowych może uzasadniać nie zawarcie umowy.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

Przedstawiciel ELGERTA na Łotwie

Obsługujemy łotewskich klientów z Litwy

Biuro sprzedaży ELGERTA w Tallinie

ul. Kotzebue 8, Tallinn, 10412, Estonia
Tel.:+372 53003550
Tel.:

ELGERTA Polska sp. z o.o.

ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk, Polska

ELGERTA Polska sp. z o.o.

ELGERTA Polska sp. z o.o.

ELGERTA Polska sp. z o.o.