Elgerta prekių pirkimo-pardavimo sutarties bendrosios sąlygos

Šios Prekių pirkimo-pardavimo sutarties bendrosios sąlygos kartu su šalių pasirašytomis specialiosiomis sąlygomis („Sutartis“) yra taikomos kiekvienam ir bet kuriam uždarosios akcinės bendrovės „ELGERTA“ („Pardavėjas“) klientui („Pirkėjas“) dėl prekių („Prekės“), kurias Pardavėjas parduoda Pirkėjui, nebent šalių raštu bus susitarta kitaip. Bet kokios kitos Pirkėjo pateiktos ar nurodytos sąlygos nėra privalomos Pardavėjui, nebent Pardavėjas raštu nurodytų kitaip.

1. Sutarties dalykas
1.1. Ši Sutartis kartu su Pirkėjo užsakymu, kurį Pardavėjas patvirtino šios Sutartyje nustatyta tvarka, sudaro vientisą susitarimą tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Prekių pirkimo-pardavimo, numatantį visus pareiškimus, sąlygas bei garantijas, dėl kurių Pirkėjas ir Pardavėjas susitarė, kurias numatė ar kuriomis bet kuris iš jų vadovavosi. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Pardavėjui, įsipareigoja besąlygiškai vykdyti šią Sutartį.
1.2. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja nustatytu laiku bei sąlygomis perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Prekes Pirkėjo verslo poreikiams, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias Prekes ir apmokėti už jas šioje Sutartyje ir/ar jos prieduose nustatytomis kainomis, terminais ir tvarka bei vykdyti kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

2. Prekių užsakymas
2.1. Visi Prekių pirkimai bus vykdomi Pirkėjo raštu arba Pardavėjo internetinėje verslas – verslui aptarnavimo (toliau – B2B) sistemoje pateiktų užsakymų pagrindu.
2.2. Pardavėjo B2B sistema yra apsaugota slaptažodžiu, kuris suteikiamas Pirkėjui individualiai registruojantis sistemoje. Užsakymai, patalpinti Pardavėjo B2B sistemoje panaudojant slaptažodį arba Pirkėjo pateikti Pardavėjui raštu, yra laikomi oficialiais Pirkėjo užsakymais. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktame užsakyme nurodytos informacijos tikslumą ir išsamumą.
2.3. Gavęs užsakymą iš Pirkėjo, Pardavėjas 3 (trijų) darbo dienų laikotarpyje raštu pateikia Pirkėjui užsakymo patvirtinimą, po kurio užsakymas negali būti keičiamas ar atšaukiamas be Pardavėjo raštiško sutikimo.
2.4. Jei Pirkėjas turi pastabų sąlygoms, kurios Pardavėjo patvirtinime skiriasi nuo nurodytų Pirkėjo užsakyme, jis privalo 2 (dviejų) darbo dienų laikotarpyje raštu informuoti Pardavėją apie tokių sąlygų netinkamumą, nurodydamas konkrečias nepriimtinas užsakymo patvirtinimo sąlygas arba atšaukti užsakymą.
2.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir vykdyti bet kurį Pirkėjo užsakymą ar jo pakeitimą. Apie savo atsisakymą vykdyti Pirkėjo užsakymą Pardavėjas raštu informuos Pirkėją per 5 (penkias) darbo dienas po užsakymo ar jo pakeitimo gavimo iš Pirkėjo.
2.6. Pardavėjui patvirtinus užsakymą ir 2 (dviejų) darbo dienų laikotarpyje raštu negavus iš Pirkėjo pastabų dėl patvirtinime nurodytų sąlygų netinkamumo, užsakymo patvirtinimas laikomas Pirkėjo priimtu ir užsakymas vykdomas remiantis Pardavėjo užsakymo patvirtinime nurodytomis sąlygomis.
2.7. Be atskiro raštiško Pardavėjo sutikimo, neįprastinių ar specialiai Pirkėjo užsakymu gaminamų Prekių (tokioms Prekėms apibūdinti Šalių susitarimu naudojamas trumpinys NCNR – angl. non-cancelable, non-returnable, liet. neatšaukiamos ir negrąžinamos) užsakymai, nepriklausomai nuo priežasties, negali būti atšaukiami, dalinami, keičiamos jų sąlygos ar pagal juos užsakytos Prekės grąžinamos Pardavėjui. Sąlyga dėl NCNR Prekių nurodoma bent viename iš šių dokumentų: Pardavėjo pasiūlyme, Pirkėjo užsakyme ar Pardavėjo užsakymo patvirtinime.
2.8. Jei Prekių gamintojas nutraukia arba informuoja Pardavėją, kad planuoja nutraukti Pirkėjo užsakytų, bet dar nepristatytų Pirkėjui Prekių gamybą, Pardavėjas privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją, kad Pirkėjas gamintojo nustatytomis sąlygomis turėtų galimybę pateikti Pardavėjui galutinį užsakymą.

3. Prekių kaina
3.1. Pardavėjo pasiūlymas, jei jame nenurodyta kitaip, automatiškai nustoja galioti po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo pateikimo Pirkėjui dienos ir per šį laikotarpį gali būti atšauktas arba pakeistas apie tai raštu įspėjant Pirkėją. Pardavėjo pasiūlyme gali būti nurodytos atskiros Prekių kainos priklausomai nuo perkamo kiekio, nuo perkamų kitos rūšies Prekių kiekio ar nuo perkamų Prekių bendros pirkimo vertės.
3.2. Prekių kaina nustatoma Šalių susitarimu kiekvienu atveju atskirai ir nurodoma Pirkėjo užsakyme ir Pardavėjo užsakymo patvirtinime arba atskiru raštišku Šalių susitarimu.
3.3. Prekių kaina apima jų įpakavimą, ženklinimą, saugojimą Pardavėjo sandėlyje iki šioje Sutartyje arba Pardavėjo užsakymo patvirtinime numatytos Prekių pristatymo Pirkėjui datos. Į Prekių kainą nėra įtraukti pristatymo ir draudimo kaštai, muitai ir mokesčiai, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (PVM).
3.4. Šalys sutaria, kad Prekių kaina tarp Šalių gali būti sutariama ir kita valiuta, nei euras. Prekių kaina kita valiuta toliau Sutartyje vadinama Bazinė Prekių kaina. Bazinė Prekių kainos valiuta dažniausiai sutampa su Prekės gamintojo pagrindine Prekės pardavimo valiuta Europoje. Bazinė Prekių kaina, nurodoma atskirame Šalių raštiškame susitarime, Pardavėjo pasiūlyme, Pirkėjo užsakyme ir/arba Pardavėjo užsakymo patvirtinime. Bazinė Prekių kaina Šalių yra laikoma kaip pagrindinė Šalių sutarta Prekių kaina iki galutinio apmokėjimo už Prekes.
3.5. Šalys susitaria, kad Prekėms, kurioms buvo sutarta Bazinė Prekių kaina, Pardavėjas PVM sąskaitas-faktūras išrašo eurais, nebent Šalys, kiekvienu konkrečiu atveju, raštu susitaria kitaip. Išrašant PVM sąskaitą-faktūrą, Bazinė Prekių kaina perskaičiuojama į eurus remiantis PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dieną Lietuvoje galiojančiu Europos centrinio banko (ECB) paskelbtu orientaciniu valiutų santykiu, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, jeigu kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip.
3.6. Šalims papildomai susitarus, Pardavėjo PVM sąskaitos-faktūros gali būti išrašomos ir kita valiuta nei eurai, toliau Sutartyje vadinama Kita valiuta. Tokiu atveju Bazinė Prekių kaina į Kitą valiutą perskaičiuojama remiantis PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dieną Lietuvoje galiojančiais Europos centrinio banko paskelbtais orientaciniais valiutų santykiais, o tais atvejais, kai orientacinių užsienio valiutos santykių Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamus orientacinius euro ir užsienio valiutos santykius, jeigu kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip.
3.7. Šalys susitaria, kad, laikotarpyje tarp PVM sąskaitos-faktūros išrašymo ir Pirkėjo galutinio apmokėjimo už Prekes, Bazinės Prekių kainos valiutos ir PVM sąskaitos-faktūros valiutos santykiui pasikeitus daugiau nei 3% (trimis procentais), Prekių kaina ir mokėtina už Prekes suma, atitinkamai valiutų santykio pasikeitimui, vienai iš Šalių pareikalavus, koreguojama taip, kad Pardavėjui būtų sumokėta visa Bazinė Prekių kaina. Tai atliekama Pardavėjui išrašant kreditinę arba debetinę sąskaitą Pirkėjui.
3.8. Šalys sutaria, kad šio straipsnio nuostatos dėl Bazinės Prekių kainos ir Kitos valiutos taikomos visoms Prekių kainoms, skoloms, netesyboms bei kitoms piniginėms prievolėms sumoms, kurios turi būti mokamos ir/ar gali būti mokamos pagal Sutartį.
3.9. Prekių gamintojams padidinus ar sumažinus Prekių kainą, pasikeitus rinkos sąlygoms ar dėl kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių pakitus Prekių įsigijimo kainai, Pardavėjas turi teisę vienašališkai atitinkamai padidinti ar sumažinti tokių Prekių kainą. Pardavėjas apie pasikeitusią Prekių kainą raštiškai informuoja Pirkėją likus ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki Pardavėjo patvirtintos Prekių pristatymo Pirkėjui datos. Pirkėjas gali prašyti Pardavėjo pateikti Pirkėjui iš Prekių gamintojo gautą informaciją apie Prekių kainos pasikeitimą. Pirkėjas turi teisę atsisakyti tokių Prekių, raštu apie tai pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pardavėjo pranešimo gavimo. Pirkėjui neatsisakius Prekių per nurodytą terminą, užsakymas vykdomas pagal Pardavėjo vienašališkai pakeistas Prekių kainas.
4. Apmokėjimas
4.1. Visos Prekių kainos apmokėjimas turi būti atliktas per 2 (dvi) darbo dienas po Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui pagal Pardavėjo užsakymo patvirtinimą.
4.2. Apmokėjimas vykdomas bankiniu pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą Sutarties specialiosiose sąlygose, arba į kitą PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Pirkėjas, norėdamas atlikti apmokėjimą kita valiuta, nei nurodyta Pardavėjo PVM sąskaitoje faktūroje, privalo iš anksto tai suderinti su Pardavėju Sutartyje nustatyta tvarka.
4.3. Pardavėjui patvirtinus kreditą Pirkėjui, taikomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo sąskaitos-faktūros dienos mokėjimo terminas.
4.4. Kiti apmokėjimo terminai ir sąlygos suderinami atskiru raštišku Šalių susitarimu arba nurodomi Pardavėjo PVM sąskaitose–faktūrose. Tokiu atveju apmokėjimas už Prekes turi būti atliekamas iki PVM sąskaitoje–faktūroje nurodytos datos.
4.5. Pardavėjas turi teisę pakeisti kredito ir mokėjimo sąlygas Pirkėjui, reikalauti iš anksto sumokėti arba atidėti / atšaukti bet kokį Pirkėjo užsakymą ar jo vykdymą, kai Pardavėjo nuomone, Pirkėjo finansinė būklė arba mokėjimų vėlavimai suteikia pagrindą imtis tokių veiksmų.
4.6. Jei Pirkėjas šios Sutarties nustatytu terminu nesumoka Pardavėjui Prekių kainos, Pardavėjas turi teisę sustabdyti šios Sutarties vykdymą bei neperduoti Pirkėjui Prekių, kol Pirkėjas neatsiskaitys su Pardavėju. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui visas su vėlavimu atsiskaityti bei su Prekių saugojimu susijusias išlaidas.

5. Prekių pristatymas ir perdavimas-priėmimas
5.1. Prekių pristatymas vykdomas Pirkėjo sąskaita sutinkamai su sąlygomis EXW Pardavėjo sandėlis Vilniuje ir vadovaujantis INCOTERMS 2010 taisyklėmis.
5.2. Prekių pirminė pakuotė yra Prekių gamintojo pakuotė, jei Šalių nėra sutarta kitaip.
5.3. Atskiru raštišku Šalių susitarimu gali būti taikomos kitos Prekių transportavimo, draudimo ir pristatymo sąlygos. Prekių pristatymo sąlygos ir terminai nurodomi Sutarties specialiosiose sąlygose ir/ar Pardavėjo užsakymo patvirtinime.
5.4. Pirkėjas patvirtina, jog supranta, kad Pardavėjo nurodyti Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs ir Pardavėjas neatsako už šių terminų pažeidimą, jei tai įvyko dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių. Kai Prekių gamintojas vienašališkai pakeičia užsakytų Prekių gamybos ir pristatymo sąlygas, Pardavėjas, gavęs informaciją apie tai, nedelsdamas išsiunčia Pirkėjui naują užsakymo patvirtinimą su naujais Prekių pristatymo terminais ir sąlygomis. Šiame punkte nurodytais atvejais Pardavėjui netaikomos Sutartimi nustatytos netesybos.
5.5. Pirkėjui informavus Pardavėją ne vėliau nei prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų iki Pardavėjo patvirtintos Prekių pristatymo datos, Šalių susitarimu gali būti nukeltas Prekių pristatymas (išskyrus NCNR Prekes), bet ne ilgesniam, nei Šalių suderintam terminui. Suėjus šiam terminui, Pirkėjas privalo nedelsiant paimti Prekes iš Pardavėjo, priešingu atveju Pardavėjas išsiunčia Prekes Pirkėjui, o pastarasis privalo jas priimti ir atlyginti Pardavėjui visas su vėlavimu atsiimti Prekes bei su Prekių saugojimu ir siuntimu susijusias išlaidas. Prekių siuntimo iš Pardavėjo vietos į Pirkėjo vietą išlaidas apmoka Pirkėjas. Pardavėjas gali savo nuožiūra pasirinkti Prekes pristatysiantį kurjerį/vežėją, jei Pirkėjas nepateiks atitinkamų instrukcijų.
5.6. Pardavėjas perduoda Prekes paskirties vietoje Pirkėjo įgaliotam asmeniui, pateikusiam jo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo įgalioti asmenys bus tinkamai instruktuoti bei įgalinti tikrinti perduodamų Prekių kokybę, asortimentą bei kiekį ir pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo ir kitus dokumentus.
5.7. Prekių pagal kiekį, asortimentą ir kainą perdavimas-priėmimas įforminamas Pirkėjui pasirašant Pardavėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ir/ar perdavimo-priėmimo dokumentą, jei Prekės Pirkėjui siunčiamos per kurjerį/vežėją, arba kitą atitinkamą dokumentą. Šalių susitarimu Prekių perdavimas-priėmimas gali būti įforminamas ir kitais būdais.
5.8. Prekės, įskaitant jų techninę dokumentaciją, gamintojo instrukcijas ir garantinius dokumentus, laikomos perduotomis Pirkėjui nuo to momento, kai Pirkėjas ar jo įgalioto asmuo pasirašo Pardavėjo PVM sąskaitą – faktūrą ar kitą Prekių perdavimo–priėmimo dokumentą, o data, nurodyta Pirkėjo pasirašytose Pardavėjo PVM sąskaitose-faktūrose ar kitame Prekių perdavimo-priėmimo dokumente, yra laikoma Prekių perdavimo-priėmimo data.
5.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo Pirkėjui ar jo įgaliotam asmeniui ar kurjeriui/vežėjui momento.
5.10. Nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui nuo visos kainos už Prekes šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėjimo Pardavėjui momento. Iki nuosavybės teisės perėjimo momento Pirkėjas įsipareigoja Prekių neperduoti ir neperleisti tretiesiems asmenims, nenaudoti bei laikyti atskirai nuo kitų prekių ir savo sąskaita tinkamai jas saugoti pagal teisės aktuose nustatytus tokių Prekių laikymui/saugojimui keliamus reikalavimus. Po nuosavybės teisės į Prekes perėjimo Pirkėjas įsipareigoja tinkamai naudoti Prekes tik pagal jų paskirtį.

6. Prekių atsisakymas, grąžinimas
6.1. Pardavėjui patvirtinus užsakymą, Pirkėjas gali atsisakyti pilnai ar dalinai pirkti užsakytas Prekes (išskyrus NCNR Prekes) tik tuo atveju, jei jis raštiškai apie tai informuoja Pardavėją ir gauna pastarojo raštišką sutikimą bei atsisakymo pirkti sąlygas.
6.2. Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo padengti visas, su Pirkėjo atsisakymu pirkti Prekes susijusias Pardavėjo išlaidas ir nuostolius.
6.3. Pirkėjui atšaukus NCNR Prekių užsakymą ar tokių Prekių atsisakius, jis privalo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų sumokėti Pardavėjui 100% (šimtą procentų) Prekių kainos.
6.4. Pirkėjui atsisakius visiškai arba dalinai pirkti užsakytas Prekes, Pardavėjas turi teisę išrašyti Pirkėjui atitinkamą debetinę sąskaitą arba vienašališkai pakeisti kitų Pirkėjo užsakytų Prekių kainą, jei tam tikros Prekės kaina galioja tik tuo atveju, kai Pirkėjas užsako ir nuperka tam tikrą tų ir/ar kitų Prekių kiekį (kiekio ir/ar sumos susitarimas).
6.5. Pardavėjui sutikus, Pirkėjas turi teisę per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo dienos grąžinti Pardavėjui Prekes (išskyrus NCNR Prekes), kurios yra nepažeistoje originalioje gamintojo pakuotėje, pilnos komplektacijos ir nenaudotos. Grąžinimo atveju Šalys raštu susitaria dėl grąžinamų Prekių kainos, kuri įprastai yra 30% mažesnė už šių Prekių įsigijimo kainą, pristatymo kaštų ir kitų grąžinimo sąlygų. Pastaroji sąlyga nėra taikoma Pirkėjo grąžinamoms Prekėms, turinčioms Pardavėjo arba Prekės gamintojo patvirtintą defektą. Prekės, neatitinkančios grąžinimo sąlygų, grąžinamos Pirkėjui jo sąskaita.
6.6. Visais Prekių grąžinimo atvejais Prekės iš Pirkėjo bus priimamos tik, jei prieš tai Pardavėjo bus išduotas leidimas Prekėms grąžinti (toliau sutartyje RMA – angl. return merchandise authorization). Prekių grąžinimo tvarkos aprašas atsiunčiamas Pirkėjui paprašius.
6.7. Grąžinamos Prekės turi būti nepažeistos, originalioje ir nepažeistoje gamintojo pakuotėje, bei atitikti Prekės minimalaus pakuotės kiekio (toliau sutartyje MPQ – angl. minimum packing quantity) reikalavimus. Pastaroji sąlyga nėra taikoma Pirkėjo grąžinamoms Prekėms, turinčioms Pardavėjo arba Prekės gamintojo patvirtintą defektą. Prekės, neatitinkančios grąžinimo sąlygų, grąžinamos Pirkėjui jo sąskaita.

7. Netesybos
7.1. Už kiekvieną uždelstą Prekių pristatymo dieną, jei tai įvyko dėl Pardavėjo kaltės, skaičiuojami 0,1% dydžio delspinigiai nuo nepristatytų Prekių kainos.
7.2. Už kiekvieną uždelstą apmokėjimo už Prekes dieną skaičiuojami 0,1% dydžio delspinigiai nuo neapmokėtų Prekių kainos.
7.3. Jei Pardavėjas vėliau nei prieš 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas iki patvirtintos Prekių pristatymo datos pranešė apie Prekių pristatymo datos nukėlimą, Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo mokėti palūkanas, kurių metinė norma lygi pretenzijos kitai Šaliai pateikimo dieną galiojančiai vieno mėnesio EURIBOR normai + 5% (penki procentai).
7.4. Jei Pirkėjas vėliau nei prieš 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas iki Pardavėjo patvirtintos Prekių pristatymo datos pranešė apie Prekių pristatymo datos nukėlimą, Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo mokėti palūkanas, kurių metinė norma lygi pretenzijos kitai Šaliai pateikimo dieną galiojančiai vieno mėnesio EURIBOR normai + 5% (penki procentai).
7.5. Jei Pardavėjas vėliau nei prieš 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną iki patvirtintos Prekių pristatymo datos pranešė apie Prekių pristatymo datos nukėlimą, Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo mokėti palūkanas, kurių metinė norma lygi pretenzijos kitai Šaliai pateikimo dieną galiojančiai vieno mėnesio EURIBOR normai + 7% (septyni procentai).
7.6. Jei Pirkėjas vėliau nei prieš 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną iki Pardavėjo patvirtintos Prekių pristatymo datos pranešė apie Prekių pristatymo datos nukėlimą, Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo mokėti palūkanas, kurių metinė norma lygi pretenzijos kitai Šaliai pateikimo dieną galiojančiai vieno mėnesio EURIBOR normai + 7% (septyni procentai).
7.7. Jeigu palūkanų kintamos dalies (EURIBOR) rodiklio reikšmė yra neigiama, ji laikoma lygi nuliui.
7.8. Netesybos skaičiuojamos ir jas privaloma sumokėti tik tada, kai to reikalauja viena iš Šalių. Netesybos sumokamos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po raštiško vienos iš Šalių pareikalavimo.
7.9. Pirkėjui vėluojant apmokėti už Prekes daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Pardavėjas turi teisę skolos ir netesybų išieškojimą perduoti Pardavėjo įgaliotai trečiajai šaliai arba išieškoti įsiskolinimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais būdais. Visas išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu Pirkėjas privalo apmokėti Pardavėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo pateiktos sąskaitos kartu su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais išrašymo datos.
7.10. Pardavėjas turi teisę sustabdyti Prekių pristatymą, jei Pirkėjas laiku neatsiskaitė už Prekes ir yra skolingas Pardavėjui. Šiuo atveju delspinigiai už laiku nepristatytas Prekes Pardavėjui neskaičiuojami.
7.11. Pirkėjui vėluojant apmokėti už patiektas Prekes daugiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad už toliau užsakomas Prekes Pirkėjas mokėtų avansu. Jei Pardavėjas nepareikalauja avanso, vėlesni mokėjimai privalo būti atliekami per 7 (septynias) kalendorines dienas po sąskaitos-faktūros išrašymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju šiame punkte nustatyta atsiskaitymo tvarka ir terminai turi pirmumą prieš bet kokius kitus nustatytus atsiskaitymo terminus. Taip pat Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, teisės aktų numatyta tvarka išieškoti iš Pirkėjo visą jo skolą ir netesybas, atsiradusias dėl šios Sutarties sąlygų nevykdymo, perduoti Pirkėjo, kaip laiku neįvykdžiusio įsipareigojimų, duomenis kitiems paslaugų tiekėjams. Pardavėjas turi teisę pareikalauti, o Pirkėjas privalo sumokėti 50% (penkiasdešimt procentų) dydžio baudą nuo nepristatytų Prekių vertės, kurias Pirkėjas buvo užsakęs, tačiau kurios, remiantis šiuo Sutarties punktu, Pardavėjo nebuvo pristatytos Pirkėjui.
7.12. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų tinkamo vykdymo arba pažeidimų pašalinimo ir visiško nuostolių atlyginimo pagal Sutartyje numatytas sąlygas.

8. Šalių patvirtinimai, Prekių kokybė ir garantijos
8.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad turi teisę ir tinkamus įgaliojimus, licencijas ir leidimus sudaryti ir vykdyti šią Sutartį.
8.2. Pardavėjas patvirtina, kad:
8.2.1. perduodamos Prekės priklauso jam nuosavybės teise;
8.2.2. perduodamos Prekės nėra įkeistos ar areštuotos;
8.2.3. tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į perduodamas Prekes;
8.2.4. perduodamos Prekės nėra teisminio ginčo objektas; ir
8.2.5. Pardavėjo teisė disponuoti perduodamomis Prekėmis nėra atimta ar apribota.
8.3. Pirkėjas patvirtina, kad:
8.3.1. turi visus teisės aktuose nustatytus privalomus leidimus perkamų Prekių įsigijimui, naudojimui pagal jų paskirtį ir perparduoti ir/ar eksportuoti (jei ketina Prekes perparduoti ir/ar eksportuoti) ;
8.3.2. Prekės bus naudojamos išimtinai pagal jų naudojimo paskirtį;
8.3.3. Pirkėjas turi pakankamai lėšų visiškai atsiskaityti už Prekes;
8.3.4. Sutarties sudarymas ir/ar vykdymas nepažeis jokių Pirkėjo kreditorių teisių.
8.4. Pirkėjas pareiškia ir patvirtina, jog supranta, kad Pardavėjas nėra Prekių gamintojas. Vykdydamas savo įprastinę veiklą, Pardavėjas yra Prekių platintojas (angl. distributor), t. y. perka Prekes iš jų gamintojų ir parduoda jas Pirkėjui tokias, kokias gavo iš gamintojų,atitinkamai Pardavėjo atsakomybė ribojama Prekių gamintojų prisiimta atsakomybe ir suteiktomis garantijomis.
8.5. Pardavėjas garantuoja, kad Prekės jų perdavimo Pirkėjui metu atitinka technines charakteristikas, nurodytas gamintojo ir taikomas tokioms Prekėms. Prekėms suteikiama tokia garantija, kokią suteikė atitinkamas Prekių gamintojas, atsižvelgiant į tokios garantijos terminus, sąlygas ir apribojimus, nebent teisės aktais imperatyviai yra nustatyta kitaip. Įprastai gamintojų minimalus garantijos terminas gamykliniams defektams yra 12 mėnesių.
8.6. Pirkėjo teisės ir reikalavimai pagal Prekėms suteiktą garantiją visais atvejais yra apribotos gamintojo garantija ir Pardavėjas neatsako už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, nuostolius ar išlaidas, kurių neapima gamintojo garantija ir kurie kitu atveju galėtų būti reikalaujami teisės aktų nustatyta tvarka.
8.7. Pirkėjui nustačius Prekių defektus garantijos galiojimo metu, Pirkėjas turi tinkamai užpildyti Prekių garantijos dokumentus, kurie Prekių gamintojo pridedami prie Prekių, ir siųsti juos Pardavėjui arba Prekių gamintojo servisui, kurį nurodo Pardavėjas, kartu su defekto aprašymu. Pardavėjas ar Prekių gamintojas savo nuožiūra gali (i) sutaisyti Prekę, (ii) pakeisti Prekę, (iii) grąžinti Prekės kainą Pirkėjui.
8.8. Taisant Prekės defektą ar keičiant Prekes naujomis, Pardavėjas RMA nurodyta tvarka padengia išlaidas, susijusias su Prekių, turinčių defektą, transportavimu, jei tokios išlaidos neišauga dėl Pirkėjo atlikto Prekių perkėlimo į kitą vietą, nesutampančią su Prekių pristatymo vieta. Keičiant Prekes naujomis, Pardavėjas jas pakeičia per laikotarpį, ne ilgesnį nei keitimo metu galiojantį naujų tokios rūšies Prekių pristatymo terminą.
8.9. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl Prekių garantijos, jei Pirkėjas nėra atsiskaitęs už Prekes.
8.10. Visais atvejais Pardavėjo atsakomybė prieš Pirkėją ir trečiąsias šalis pagal šią Sutartį negali viršyti Prekių, dėl kurių yra pareikšti Pirkėjo ar trečiųjų šalių reikalavimai, kainos. Jokiais atvejais Pardavėjas nėra atsakingas prieš Pirkėją ar trečiąsias šalis dėl bet kokių netiesioginių ar atsitiktinių nuostolių, įskaitant, bet neapsiribojant pajamų ar pelno negavimu, verslo galimybių praradimu, veiklos nutrūkimo, sutarčių nutraukimo, asmens sužalojimo, prekių atšaukimo, perdarymo, remonto ir panašių išlaidų, kylančių iš Prekių ar susijusių su Prekėmis aplinkybių, nebent Šalys, kiekvienu konkrečiu atveju, raštu susitaria kitaip.
8.11. Be Prekių gamintojo suteiktų Prekių tinkamumo tam tikrai paskirčiai ar konkretiems taikymams garantijų, kiek tai leistina pagal įstatymus, Pardavėjas nesuteikia Prekėms jokių papildomų garantijų.
8.12. Prekės yra skirtos tik tiems tikslams, kuriuos gamintojas nustato atitinkamo produkto specifikacijoje. Šie tikslai neapima Prekių naudojimo gyvybę palaikančioje medicinos įrangoje, karinėse sistemose, branduoliniuose objektuose, kosminėse technologijose, degimo kontrolės sistemose, saugos įrangoje ir įrenginiuose ar sistemose, kai gedimas ar netinkamas Prekių veikimas gali sąlygoti gyvybės atėmimą, kūno sužalojimą ar sveikatos sutrikdymą arba padaryti ypač didelę žalą turtui ir sukelti finansinius nuostolius (toliau Sutartyje – rezervuoti tikslai, angl. reserved purposes), išskyrus atvejus, kai atitinkamas gamintojas ar Pardavėjas aiškiai raštu išreiškė sutikimą naudoti Prekes atskiriems rezervuotiems tikslams. Jei Pirkėjas naudoja Prekes tokiems rezervuotiems tikslams be aiškaus gamintojo ar Pardavėjo sutikimo, tai jis naudoja Prekes tik savo rizika ir visiška Pirkėjo atsakomybe už tokio Prekių naudojimo pasekmes. Tos pačios nuostatos taikomos ir tuo atveju, jei Pirkėjas naudoja Prekes tikslams, prieštaraujantiems Lietuvos, Europos Sąjungos ir JAV ar bet kurioms kitoms taikomoms nacionalinėms ar tarptautinėms teisės normoms, embargams ir kitoms sankcijoms. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už išlaidas ir nuostolius, susijusius su Prekių naudojimu nepatvirtintais, rezervuotais ar draudžiamais tikslais be aiškaus išankstinio Pardavėjo sutikimo. Pirkėjas įsipareigoja apsaugoti Pardavėją nuo visų ir bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų dėl žalos, išlaidų ir nuostolių, jei jie atsirado dėl Prekių naudojimo neteisėtais, draudžiamais ar rezervuotais tikslais be aiškaus išankstinio Pardavėjo sutikimo.
8.13. Pirkėjas neturi teisės modifikuoti, keisti ar kitaip perdaryti Prekes, taip pat pašalinti esamų įspėjimų apie riziką, susijusią su netinkamu Prekių naudojimu. Jei Pirkėjas pažeidžia aukščiau minėtą draudimą, jis atleidžia ir apsaugo Pardavėją nuo atsakomybės santykiuose su trečiosiomis šalimis, bei pats negali reikšti pretenzijų Pardavėjui, jei dėl šių Pirkėjo veiksmų atsiranda žala.
8.14. Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją apie bet kokias esamas ar galimas rizikas, kurios gali kilti naudojant Prekes. Kylant ar atsiradus žalos rizikai, Pirkėjas privalo imtis visų galimų ir tinkamų priemonių, kad būtų išvengta žalos ir (arba) žala sumažinta. Pardavėjas neatsako už jokius Prekių kokybės trūkumus, jei Pirkėjas nesilaiko Prekių gamintojo specifikacijų, nurodymų ir instrukcijų dėl Prekių naudojimo, montavimo, priežiūros ar saugojimo. Jei Pirkėjas naudoja arba parduoda Prekes kitai paskirčiai ir naudojimui, nei nurodyta gamintojo, arba nesilaiko gamintojo Prekių specifikacijų ir instrukcijų, Pirkėjas prisiima visą riziką dėl galimų pasekmių.
8.15. Prekių tiekimas Pirkėjui iš trečiųjų šalių, kurios nėra autorizuotos Prekių gamintojų, Pardavėjo atliekamas tik išskirtiniais atvejais ir tik Šalims susitarus. Pirkėjas visiškai supranta tokių sandorių riziką, todėl privalo atidžiai patikrinti gautų Prekių kiekį, asortimentą ir kokybę Prekių perdavimo-priėmimo metu. Po to jokios Pirkėjo pretenzijos Pardavėjui negali būti pateiktos, nebent Šalys susitartų kitaip.

9. Pretenzijos
9.1. Prekių perdavimo metu Pirkėjas, pastebėjęs Prekių išorinius ar pakuotės defektus, kiekio ar komplektacijos trūkumus, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti raštišką pretenziją Pardavėjui. Jei tokia pretenzija per nustatytą terminą nepateikta, laikoma, kad Pirkėjas neturi pretenzijų dėl Prekių išorinių ar pakuotės defektų, kiekio ar komplektacijos trūkumų.
9.2. Pretenzijos dėl pavėluoto Prekių pristatymo gali būti pareikštos tik iki Prekių perdavimo Pirkėjui. Prekių priėmimas reiškia visų pretenzijų dėl pavėluoto Prekių pristatymo atsisakymą.
9.3. Pretenzijos dėl Prekių gamyklinių defektų Pardavėjui gali būti pareikštos per Prekių garantinį terminą. Pirkėjas apie pastebėtą defektą privalo pranešti Pardavėjui per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo tos datos, kai jis sužinojo arba turėjo sužinoti apie šį defektą.
9.4. Pirkėjo pretenzijoje turi būti visa reikalinga informacija, kad Pardavėjas ir Prekės gamintojas galėtų suprasti ir preliminariai įvertinti pretenzijos pagrįstumą. Jeigu visos arba dalis Prekių neatitinka Sutarties sąlygų, Pirkėjas pretenzijoje privalo nurodyti neatitinkančių Sutarties sąlygų Prekių partijos arba Prekių serijos numerius, jei tokie gamintojo yra suteikti, išsamią informaciją apie Pirkėjo užsakymo numerį, pirkimo datą, neatitinkančių Sutarties sąlygų Prekių kiekį, priežastis, dėl kurių manoma, kad Prekės neatitinka Sutarties sąlygų, ir techninį Prekės neatitikimo Sutarties sąlygoms aprašymą.
9.5. Pirkėjui pareiškus pretenziją dėl Prekių kokybės ir Pardavėjui pagrįstai įrodžius (įtarus), kad gedimai/defektai galėjo kilti po Prekių perdavimo Pirkėjui dėl įprasto Prekės nusidėvėjimo, tyčinių veiksmų, aplaidumo, Pardavėjo ar Prekės gamintojo nurodymų nesilaikymo, netinkamo saugojimo, montavimo, naudojimo ar eksploatavimo sąlygų ir panašių veiksnių Pirkėjas suteikia Pardavėjo ir/ar Prekių gamintojo atstovams galimybę per pagrįstą tokiam darbui reikalingą laikotarpį patikrinti Prekių buvimo ir kitose vietose visas sąlygas ir aplinkybes tiek, kiek tai susiję su konkrečia Pirkėjo pretenzija. Pirkėjas privalo užtikrinti sąlygas tokiam tyrimui ir dalyvauti jame, kiek tai būtina kuo greitesniam ir kokybiškesniam tyrimui atlikti. Pirkėjui atsisakius suteikti Pardavėjo ir Prekių gamintojo atstovams galimybę tokį tyrimą, laikoma, kad Pirkėjas pretenzijos atsisakė.
9.6. Taip pat Pardavėjui ir Prekių gamintojui turi būti suteikta galimybė papildomam tyrimui, kurį jie privalo atlikti per pagrįstą tokiam darbui laikotarpį. Toks tyrimas turi pilnai užtikrinti Pardavėją ir Prekių gamintoją, kad Prekių defektai neatsirado dėl įprasto Prekės nusidėvėjimo, tyčinės žalos, nenormalių darbo sąlygų, Pardavėjo ar Prekės gamintojo nurodymų nesilaikymo, netinkamo naudojimo, taikymo, aplaidumo, netinkamo montavimo, netinkamo remonto, keitimo ar nelaimingo atsitikimo.
9.7. Pardavėjas turi teisę kreiptis į Prekių gamintoją arba nepriklausomą trečiąją šalį, kurią pripažįsta Prekių gamintojas, kad patikrintų Prekes, kurių defektus nurodė Pirkėjas, kad būtų galima nustatyti defektų priežastis. Prekių gamintojo arba nepriklausomos trečiosios šalies, kurią pripažįsta prekių gamintojas išvada yra pripažįstama Šalių kaip galutinė išvada dėl defektų priežasčių ir atsakomybės už juos.
9.8. Šalys susitaria, kad negali būti reiškiamos pretenzijos dėl kokybės esant nesvarbiems ar neesminiams nukrypimams nuo sutartos Prekių kokybės, turintiems tik nereikšmingą Prekių naudingumo sumažėjimą, natūralų nusidėvėjimą ar Prekių trūkumą, kuris, perdavus Prekes Pirkėjui, atsirado dėl netinkamo ar neatsargaus elgesio, dėl netinkamos įrangos ir įrankių, dėl elektros įtakos ir dėl kitų išorinių veiksnių, kurie nebuvo numatyti Sutartyje. Jei Pirkėjas ar su juo susijusios trečiosios šalys atlieka netinkamus Prekės pakeitimus, modifikavimo, montavimo ar remonto darbus, tokie pakeitimai ar darbai ir/ar jų pasekmės taip pat nėra priežastis pareikšti pretenziją dėl Prekės kokybės.

10. Intelektinė nuosavybė
10.1. Prekėms gali būti taikomos patentų, prekių ženklų, autorių teisių, dizaino ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. Pardavėjas jokiu būdu nėra atsakingas ir neatsako už bet kokių pretenzijų dėl tokių teisių pažeidimo.
10.2. Pardavėjas neužtikrina, kad Pirkėjui parduotoms Prekėms nėra taikomos trečiųjų šalių teisinės pretenzijos, susijusios su intelektinės nuosavybės pažeidimais, ir nesuteikia jokių garantijų tuo atveju, jei tokie pažeidimai būtų susiję su Prekėmis. Su tokiu pažeidimu susijusios pretenzijos atveju Pirkėjas sutinka kreiptis tiesiogiai į Prekės gamintoją ar intelektinės nuosavybės teisių turėtoją.
10.3. Pirkėjas sutinka apsaugoti Pardavėją ir kompensuoti visas išlaidas, kurias Pardavėjas gali patirti dėl trečiosios šalies ieškinio, bylos nagrinėjimo ar teismo sprendimo, susijusių su Pirkėjo įsigytos Prekės naudojimu ne pagal gamintojo ar intelektinės nuosavybės teisių turėtojo nurodytą paskirtį ir sąlygas, ar Pirkėjo įsigytos Prekės pakeitimu ar patobulinimu, jei toks naudojimas, pakeitimas ar patobulinimas nebuvo raštu suderinti su Prekės gamintoju ar intelektinės nuosavybės teisių turėtoju.
10.4. Jei Pirkėjo užsakymas apima programinę įrangą ar kitą intelektinę nuosavybę, Pardavėjas gali Pirkėjui pateikti tokią programinę įrangą ar kitą intelektinę nuosavybę, atsižvelgiant į visas taikomas trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises ir naudotojo licencijas. Niekas šioje sutartyje negali būti suprasta ir aiškinama kaip bet kokių teisių ar licencijų suteikimas naudoti bet kokią programinę įrangą ar kitą intelektinę nuosavybę bet kokiu būdu ar bet kokiu tikslu, kuris nėra aiškiai leidžiamas pagal tokią licencijos sutartį.
10.5. Visa programinė įranga, kurią su programinės įrangos savininko ar trečiųjų šalių licencija pagal atskirą licencijavimo sutartį ar kitokį susitarimą Pirkėjui tieks Pardavėjas, bus tiekiama tiesiogiai Pirkėjui. Pirkėjas patvirtins atskiros sutarties gavimą, pagal kurią Pirkėjui patiektai programinei įrangai bus suteikta licencija. Pirkėjas pripažįsta, kad Pardavėjas nėra tokios programinės įrangos licencijos šalis. Pirkėjas sutinka pretenzijų, susijusių su pagal šias sąlygas patiektos programinės įrangos priežiūra, palaikymu, pažeidimais ar garantijomis atveju kreiptis tiesiogiai į licencijos išdavėją.
10.6. Visos su Prekės naudojimu susijusios techninės konsultacijos ar patarimai Pirkėjui teikiami nemokamai, nebent Šalių raštu yra sutarta kitaip. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už tokių konsultacijų ir patarimų turinį ir taikymą, nebent Šalys raštu susitaria kitaip.
10.7. Be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo Pirkėjas negali naudoti, dauginti ar atskleisti techninių duomenų, kuriuos, su prierašu ar kitaip pateiktu perspėjimu „SLAPTA“ arba „CONFIDENTIAL“, jam suteikė ar atskleidė Pardavėjas.

11. Sutarties galiojimas, pakeitimas, nutraukimas
11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyto Sutarties galiojimo termino pabaigos (jei sutartis yra terminuota) ar jos nutraukimo šioje Sutartyje nustatytais pagrindais. Pasibaigus Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyto Sutarties galiojimo terminui, Sutartis bus automatiškai pratęsta papildomam vienerių metų terminui, nebent kuri nors iš Šalių raštu praneštų kitai Šaliai apie ketinimą nepratęsti Sutarties galiojimo termino ir toks pranešimas būtų įteiktas kitas Šaliai ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyto Sutarties galiojimo termino pabaigos. Sutarties galiojimo termino pratęsimų skaičius neribojamas.
11.2. Sutartis taip pat yra laikoma sudaryta, jeigu ji yra sudaryta rašytinei formai prilyginama forma ir jeigu dėl Sutarties specialiųjų sąlygų (Prekių kiekio, kainos, komplektacijos ir pristatymo sąlygų) buvo susitarta elektroniniu laišku, nepasirašant formalios sutarties, taip pat ir tais atvejais, kai Pirkėjo buvo sukurta paskyra Pardavėjo el. parduotuvėje ir/ar per ją pateiktas Pirkėjo užsakymas. Žodiniai susitarimai sudaromi tiktai esant vienkartiniam prekių užsakymui, be to, esant galimybei, tokie žodiniai susitarimai turi būti patvirtinti elektroniniu laišku. Nepriklausomai nuo sutarties formos ir jos sudarymo būdo, Sutartis vykdoma pagal Sutarties bendrąsias sąlygas, nebent šalys raštu susitartų kitaip.
11.3. Šios Sutarties pasirašymas pakeičia visus anksčiau buvusius Šalių susitarimus dėl Sutarties dalyko ir sąlygų.
11.4. Tuo atveju, jeigu viena iš Sutarties sąlygų neturi teisinės galios ar tampa negaliojančia, kitos Sutarties sąlygos lieka galioti. Šalys turi pakeisti netinkamą sąlygą kita, artimiausia pagal prasmę negaliojančiajai, teisiškai veiksminga nuostata.
11.5. Šalys susitaria, kad šioje Sutartyje nustatytų vienos iš Šalių patvirtinimo pažeidimas ir/ar įsipareigojimų ar jų dalies nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir yra pagrindas kitai Šaliai vienašališkai nutraukti Sutartį.
11.6. Jeigu viena Šalis padaro esminį šios Sutarties pažeidimą, kita Šalis pateikia rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nutraukimo. Tokiame įspėjime turi būti nurodomas padarytas esminis pažeidimas, priežastys, dėl kurių pažeidimas laikytinas esminiu, protingas (bet ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų) terminas esminiam pažeidimui pašalinti ir informacija apie ketinimą nutraukti Sutartį, jeigu esminis pažeidimas nebus pašalintas. Jeigu pirmoji Šalis nepašalina esminio pažeidimo per nurodytą protingą terminą, kita Šalis turi teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti Sutartį raštu pranešdama pirmajai Šaliai. Sutarties nutraukimo diena yra pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo diena.
11.7. Pardavėjas turi teisę nedelsiant vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas tampa nemokiu, Pirkėjo atžvilgiu pradedama bankroto procedūra, keliama restruktūrizavimo byla ar priimamas sprendimas jį likviduoti.
11.8. Šalys, nutraukdamos šią Sutartį, privalo įvykdyti visus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu. Priešingu atveju, ši Sutartis galioja tiek ir ta apimtimi, kiek reikia Šalių prievolių tinkamo įvykdymo užbaigimui.

12. Konfidencialumas
12.1. Šalis saugoja visą iš kitos Šalies gautą informaciją, susijusią su Sutarties vykdymu, ir neatskleidžia šios informacijos jokiai trečiajai šaliai bei nenaudoja jos jokiems tikslams, nesusijusiems su Sutarties vykdymu, be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo.
12.2. Nurodyti konfidencialumo apribojimai netaikomi bet kokiai informacijai, kuri įprastai yra viešai prieinama arba sąžiningai gauta iš trečiosios šalies, nepriklausomai sukurta Šalies, nenaudojant kitos Šalies informacijos, ar kurią atskleisti reikalauja įstatymas.

13. Komunikacija
13.1. Pirkėjas sutinka keistis informacija su Pardavėju elektroninėmis priemonėmis internetu. Pirkėjas yra informuotas apie rizikas, susijusias su informacijos perdavimu elektroninėmis priemonėmis: pranešimai gali būti gauti pavėluotai arba gali būti nepristatyti, konfidenciali ir asmeninė informacija gali būti tyčia ar netyčia pakeista arba pavogta ar atskleista tretiesiems asmenims. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už rizikas, susijusias su skaitmeninės informacijos perdavimu elektroninėmis priemonėmis, jeigu Pardavėjas ėmėsi visų pagrįstai reikalingų atsargumo priemonių.
13.2. Priemonės, kurių Pardavėjas imasi tam, kad apsaugotų elektroninėmis priemonėmis perduodamą informaciją ir užtikrintų jos konfidencialumą ir išsaugojimą, tam tikrais atvejais gali blokuoti Pirkėjo elektroninius laiškus, todėl Pardavėjas rekomenduoja Pirkėjui po svarbaus elektroninio pranešimo išsiuntimo papildomai susisiekti telefonu.
13.3. Visi pagal šią Sutartį teikiami pranešimai, prašymai, reikalavimai ir kita perduodama informacija privalo būti rašytinės formos ir yra laikomi tinkamai pateiktais, jeigu jie buvo įteikti asmeniškai, išsiųsti per kurjerį, registruotu ar paprastu laišku, faksu ar elektroniniu paštu Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais šalių adresais, arba per Šalių sutartą elektroninių duomenų apsikeitimo sistemą (EDI angl. Electronic Data Interchange).
13.4. Kiekviena šalis privalo nedelsdama informuoti kitą šalį apie bet kokį Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytų jos kontaktinių duomenų pasikeitimą.

14. Asmens duomenys
14.1. Pardavėjas renka, saugo, naudoja ir tvarko asmens duomenis apie Pirkėjas ir su juo tiesiogiai susijusius asmenis (pvz., darbuotojus ir (arba) atstovus) laikydamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų, tarp kitų tikslų, Sutarties vykdymo, sąskaitų išrašymo ir apskaitos sistemų administravimo, vidinių informacinių sistemų tvarkymo, ryšių su klientais valdymo, savo prievolių vykdymo ir rinkodaros tikslais.
14.2. Vykdydamas Sutartį Pardavėjas tvarkys Pirkėjo ir su juo tiesiogiai susijusių asmenų (pvz., darbuotojų ir (arba) atstovų) asmens duomenis veikdamas kaip duomenų tvarkytojas, vadovaudamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais įstatymais ir teisės aktais. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie jam reikalingas saugumo priemones tvarkant asmens duomenis.
14.3. Jeigu Pirkėjas atskirai nepranešė Pardavėjui apie tokias saugumo priemones, Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjo naudojamos saugumo priemonės atitinka Pirkėjo ir taikytinų įstatymų reikalavimus.
14.4. Pardavėjas gali perduoti pirmiau paminėtą informaciją apie Pirkėją ir su juo tiesiogiai susijusius asmenis (pvz., darbuotojus ir (arba) atstovus) tretiesiems asmenims, kai tokia informacija yra reikalinga vykdant Sutartį, tokia apimtimi, kiek tai reikalinga minėtam tikslui pasiekti.

15. Kitos sąlygos
15.1. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.2. Sutartis apima visą Šalių susitarimą ir supratimą dėl Sutarties dalyko. Sutartis negali būti pakeičiama, išskyrus rašytiniu susitarimu, jį pasirašius abiem Šalims.
15.3. Šalys neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus šioje Sutartyje nurodytus atvejus.
15.4. Šalys turi teisę perleisti teises ir (arba) įsipareigojimus pagal šią Sutartį grupės įmonėms, susijusioms su Šalimi (įskaitant ir dukterines įmones), jei toks teisių ir (arba) įsipareigojimų perdavimas neapsunkina, nepadidina Sutarties vykdymo sąnaudų arba kitaip nekeičia kitos Šalies gebėjimo įvykdyti sutartį. Priešingu atveju Šalys privalo suderinti atitinkamas sutarties vykdymo sąlygas. ELGERTA GROUP grupės bendrovės – tai „ELGERTA UAB“, „ELGERTA POLSKA sp. z o.o.“, „ELGERTA ELECTRONICS OÜ“ ir bendrovės, kuriose pastaroji tiesiogiai ar netiesiogiai turi daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų visų tos bendrovės akcijų.
15.5. Pardavėjas turi teisę perleisti tretiesiems asmenimis savo reikalavimo teises, kylančias iš Sutarties, įskaitant su tokiu perleidimu susijusios informacijos ir duomenų perdavimą, be Pirkėjo sutikimo, informuodamas Pirkėją apie įvykdytą reikalavimo teisių perleidimą teisės aktų nustatyta tvarka. Šiame punkte nurodyta Pardavėjo teisė apima ir teisę perleisti piniginius reikalavimus į Pirkėją bei perduoti su tuo susijusią informaciją faktoringo paslaugas teikiančiam asmeniui.
15.6. Šalys nedelsiant praneša raštu viena kitai apie bet kokį įvykį, kuris galėtų turėti įtakos šiai Sutarčiai, jos galiojimui, Šalių teisėms ir/ar įsipareigojimams, kylantiems dėl šios Sutarties, ar Šalių prisiimtų pagal šią Sutartį įsipareigojimų įvykdymui. Šalis nebus atsakinga už bet kokį Sutarties sąlygos neįvykdymą dėl įvykių ar priežasčių, kurių ji negali protingai kontroliuoti (nenugalimos jėgos aplinkybės). Jeigu šis įvykis ar priežastis egzistuos 90 dienų ar ilgiau, nenugalimos jėgos aplinkybių nepaveiktoji Šalis gali nutraukti Sutartį įspėjusi nenugalimos jėgos aplinkybių paveiktąją Šalį raštu, netaikant pastarajai jokios atsakomybės.
15.7. Bet kokie ginčai, kylantys iš Sutarties ar susiję su Sutartimi, kurie negali būti išspręsti taikiai, turi būti sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę Pardavėjo buveinės vietos kompetentingame teisme.
15.8. Pardavėjas gali bet kada vienašališkai pakeisti šias Sutarties bendrąsias sąlygas, apie tai informuodamas Pirkėją elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Sutarties bendrųjų sąlygų pakeitimus Pardavėjas skelbia https://elgerta.com/elgerta-prekiu-pirkimo-pardavimo-sutarties-bendrosios-salygos/ . Jeigu Pirkėjas nesutinka su Sutarties bendrųjų sąlygų pakeitimu, jis gali nutraukti Sutartį bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
15.9. Esant neatitikimui tarp Sutarties bendrųjų ir specialiųjų sąlygų, vadovaujamasi specialiosiomis sąlygomis.

Informacija apie „Elgerta“ versiją: 2019.12.16._V.EN.01
Autorių teisės © 2020 Elgerta, UAB. Visos teisės saugomos.